Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Wyżga, przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DORETO Katarzyna Wyżga, z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 56, 30-149 Kraków, NIP 6792989589, REGON 123139547.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia umowy o wykonanie operatu szacunkowego, analizy rynku bądź innej usługi związanej z profilem prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej i wykonania zawartej umowy, a także w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym obrony oraz dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń, rozliczeń finansowych, w szczególności wystawienia dokumentów księgowych, realizacji obowiązku podatkowego oraz na cele marketingowe.

3. Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa umowy z Katarzyną Wyżga, przedsiębiorcą prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą DORETO Katarzyna Wyżga. W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazane podwykonawcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem a podwykonawcami, stosownie do wymagań RODO. Administrator jest również zobowiązany do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych, organów, Sądów i innych instytucji.

4. Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazanie Państwa danych osobowych poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania umowy, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału podwykonawców Katarzyny Wyżga, przedsiębiorcy prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą DORETO Katarzyna Wyżga, posiadających siedziby poza obszarem EOG. W takiej sytuacji, Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Państwa umowy, w związku z którą Państwa dane osobowe są przetwarzane, jak również do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa umowy. Ponadto Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

7. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy w Państwa przekonaniu, przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO.

8. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Państwa umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Administratora działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego - przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

9. W zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wyrażona przez Państwa wyłącznie w celach marketingowych, podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub jej cofnięcie uniemożliwi przedsiębiorcy prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą DORETO Katarzyna Wyżga informowanie Państwa ofertach handlowych.

10. Nie podlegacie Państwo decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.